Algmene Voorwaarden :
Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het bezoeken en gebruiken van de website job-coach.tv. Bezoekers en gebruikers van Job-coach.tv gaan automatisch, volledig en onvoorwaardelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden en aanvaarden deze. Deze Algemene Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst en zijn niet alleen van toepassing op de content en Service verleend via Short Messaging Service ( "SMS service" ), maar ook op de Service verleend via het internet, deze website, en andere uitingen betreffende de service tenzij schriftelijk anderszins overeengekomen.

In het geval dat één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Job-coach.tv zal in een dergelijk geval vervangende bepalingen opstellen, die zo veel mogelijk overeenkomen met de niet-geldig verklaarde bepalingen.

Persoonlijke informatie
Informatie wordt op verschillende manieren en verschillende plaatsen op de website en/of banners verzameld. Bepaalde persoonlijke informatie wordt verzameld; bijvoorbeeld als u zich aanmeldt. Bij deze aanmelding wordt naar uw GSM nummer en/of e-mail adres gevraagd. Persoonlijke informatie wordt niet aan derden doorgegeven als u daarvoor niet uw uitdrukkelijke instemming verleend heeft. De Aanbieder zal de toepasselijke Nederlandse regelgeving ten aanzien van privacy naleven. In het geval daartoe een wettelijke verplichting bestaat zal de Aanbieder gegevens van gebruikers aan derden verstrekken. Op elke door de Aanbieder gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing

De sms service
Job-coach.tv is een abonnementsdienst. Job Coach stelt geinteresseerden in staat zich te abonneren op deze dienst. Via de dienst van Job-coach ontvangen geabonneerden informatie over mogelijk openstaande thuiswerkvacatures. Job Coach werkt volgens de Reclamecode SMS-Dienstverlening en de Gedragscode SMS-Dienstverlening .

Abonnementen op sms diensten
Aanmelding voor een abonnementsdienst moet altijd vanuit het 06-nummer gebeuren waarnaar de berichten gestuurd moeten worden en behoeft altijd de vermelding van een shortcode. Er worden alleen te betalen berichten verstuurd aan consumenten die daarom pro-actief vanuit het desbetreffende 06-nummer verzocht hebben. Indien er sprake is van aanmelding voor een abonnement wordt er altijd een aanmeldbevestiging verstuurd aan de consument. Wanneer iemand zich afmeldt voor een bepaalde dienst, zal er altijd een bevestigingsbericht van de afmelding verzonden worden. In geval de consument na correcte afmelding toch nog berichten ontvangt zal job-coach.tv dit trachten op te lossen, nadat zij hiervan op de hoogte is gesteld.

De Dienst
Het abonnement treedt in werking wanneer de abonnee het berichtje: job on heeft verzonden naar nr 5030 De abonnee kan zich op elk gewenst moment af melden voor de sms dienst. Voor de SMS-dienst van job-coach.tv geldt de volgende afmeldcode: sms: job stop naar nr 5030. Het abonnement blijft bestaan totdat er correct afgemeld wordt. Het consumenten tarief bedraagt € 1,50 per bericht. Maximaal 2 smsjes per week met een actuele vacature voor thuiswerk, werk vanuit huis of bijverdienste zoals deze is aangemeld door een thuiswerkaanbieder.
Voor abonnees op de dienst deal van job coach.tv geld de volgende afmeld methode: stuur een sms met deal off naar nr 4004 Het abonnement blijft bestaan totdat er correct afgemeld wordt. Het consumenten tarief bedraagt € 1,50 per bericht. Maximaal 2 smsjes per week.
Bij deelname word ervanuit gegaan dat de deelnemer ouder dan 18 jaar is en dus handelingsbekwaam inzake de rechtshandeling aangaande het ontvangen on of verzenden van premium sms diensten. persoonlijke gegevens zullen door job-coach.tv vertrouwelijk behandeld worden.

Aansprakelijkheid vacatures
Het aanbieden van vacatures valt onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder. job-coach.tv aanvaart geen aansprakelijkheid omtrent de inhoud van de vacatures. job-coach.tv neemt ook geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de functies en het aanbod. Alle aangeboden vacatures zullen door job-coach.tv worden beoordeeld voor plaatsing op de website, of verzending via sms. Tijdens het screenen van de vacatures is het niet altijd mogelijk de juistheid omtrent inhoud, teksten, e-mail adressen, telefoonnummers en verdere bedrijfsgegevens m.b.t. de vacatures te bepalen, job-coach.tv zal hier uiteraard wel haar uiterste best voor doen. Mocht u onjuistheden aantreffen verzoeken wij u dit per e-mail kenbaar te maken.

Algemene aansprakelijkheid
De Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor schade die gebruiker lijdt door tekortkomingen van de Aanbieder bij de uitvoering van de overeenkomst. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor directe schade, gemaakte kosten, in het bijzonder niet voor misgelopen winst.

Afwijzing van aansprakelijkheid
De aanbieder, gelieerde bedrijven partners en leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het door u gemaakte gebruik van de service.
   © Job-coach.tv - Alle rechten voorbehouden. / refund / privacy policy / Algemene Voorw. / Contact